לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

מה זה ערב מוגן? מדריך שחשוב לקרוא!

ערב מוגן - כל מה שחשוב שתדעו

"ערב" הוא מושג כללי שמתייחס למי שהתחייב למלא בעצמו את ההתחייבויות הכלכליות של מישהו אחר (החייב) כלפי צד שלישי (הנושה). החוק מכיר בסוגים שונים של ערבויות, אך כאשר מדובר על ערב מוגן, הכוונה היא למי שחתם על ערבות אישית כלפי נושה שהוא בנק או חברה למתן הלוואות חוץ בנקאיות. בערבות מוגנת נעשה שימוש כאשר אדם פרטי מבקש הלוואה ממוסד פיננסי, ואדם אחר מסכים לשמש כערב עבורו כדי לאפשר ללווה לקבל את ההלוואה בתנאים מועדפים. החוק מגן על הערב במקרים אלה, ומגביל את סכום הערבות ואת מטרתה על מנת שהערב לא ייפגע ללא הצדקה. 

במאמר זה נכיר לעומק את מאפייני הערבות המוגנת, ההגנות המיוחדות להן זכאי הערב המוגן ותנאי העסקה השונים בינו לבין הנושה. ערבות נפוצה זו רלוונטית למספר רב של אנשים, כך שחשוב מאוד להבין את פרטיה. 

רוצים להבין טוב יותר מה זה ערב מוגן? לקבל החלטה מושכלת בנושא? כל המידע שתזדקקו לו – ממתין לכם בהמשך המאמר הזה.

3 סוגי הערבויות הקיימים וההבדלים ביניהם

החוק בישראל מכיר ב- 3 סוגי ערבים, המסווגים בהתאם לחיוב שעבורו ניתנת הערבות ולזהות הנושה. סיווג הערב קובע את ההגנות והזכויות להן הוא זכאי, ואת חובות הנושה כלפיו. לכן חשוב להכיר את ההבדלים בין סוגי הערבויות הקיימים.

להלן עיקר ההבדלים בין סוגי הערבויות הללו:

ערב רגיל

ערב "רגיל" מוגדר כמי שמתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 1. הנושה עבורו ניתנת הערבות אינו גוף מלווה כגון בנק או חברת הלוואות.
 2. הערב הוא תאגיד.
 3. הערב הוא בעל עניין בתאגיד שמבקש הלוואה או אשראי.
 4. הערב הוא בן הזוג של החייב.
 5. הערב הוא שותף של החייב בשותפות רשומה.

ערב רגיל אינו זכאי להגנות והזכויות המיוחדות של ערב מוגן או ערב יחיד.

ערב יחיד

ערב יחיד מוגדר כמי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:

 1. הוא אדם פרטי ולא תאגיד.
 2. הוא אינו בעל עניין בתאגיד המבקש הלוואה או אשראי.
 3. הוא אינו בן זוגו של החייב.
 4. הוא אינו שותפו של החייב בשותפות רשומה.
 5. הנושה שעבורו ניתנת הערבות עוסק במתן הלוואות או אשראי, כגון בנק או חברת הלוואות.

ערב יחיד זכאי להגנות מסוימות בהשוואה לערב רגיל, אך פחותות מאלה של ערב מוגן.

ערב מוגן

הגדרת "ערב מוגן" חלה על מי שעומד בכל התנאים האלה:

 1. הוא אדם פרטי ולא תאגיד.
 2. הוא אינו בעל עניין בתאגיד המבקש הלוואה או אשראי.
 3. הוא איננו בן זוגו של החייב על פי הערבות.
 4. אינו שותפו של החייב בשותפות רשומה.
 5. הנושה שמולו חתם על הערבות, עוסק במתן אשראי, כגון בנק או חברת הלוואות.
 6. בחוזה הערבות בינו לבין הנושה מצוין סכום מקסימלי של 89,311 ש"ח, או 744,263 ש"ח אם מדובר ברכישת דירה עבור החייב או בני משפחתו.
עורך דין חובות לשירותכם

בקצרה, ערב רגיל הוא למעשה כל מי שאינו נכנס להגדרה של ערב יחיד או ערב מוגן.
ערב יחיד הינו אדם פרטי שאינו בעל עניין בתאגיד החייב, אינו בן זוגו או שותפו של החייב – אנשים אלה אינם יכולים להיות מוגדרים כערב יחיד כיוון שיש להם עניין כלכלי בעסקה המצריכה ערבות.
לבסוף, ערב מוגן – הוא ערב שאין לו עניין אישי בעסקה נשואת הערבות, ולכן הוא זכאי להגנות וזכויות מיוחדות שאינן ניתנות לערב רגיל או ערב יחיד.

מוגן ממה? מהן ההגנות החלות על ערב מוגן?

ערב מוגן זכאי למספר הגנות על פי החוק, וביניהן:

 • הערבות חייבת להיות לסכום מדויק המצוין בחוזה בין הערב לנושה.
 • לא ניתן לדרוש מהערב לשלם מעבר להתחייבות החייב כלפי הנושה.
 • הערב חייב רק עד לסכום המוגבל בחוזה הערבות.
 • הערב המוגן זכאי להפנות לנושה כל טענה הקשורה לחיוב שלגביו ניתנה הערבות, בדיוק כפי שהחייב עצמו היה רשאי לעשות.
 • אם לא ניתן לעמוד בתנאי החיוב בשל התנהגות הנושה – הערב משוחרר מאחריותו.
 • אם התיישנה התביעה כנגד החייב – מתיישנת גם התביעה כנגד הערב.
 • אם הוקטן החיוב – מופחתת אחריות הערב בהתאמה.
 • אם הוגדל החיוב – אחריות הערב נותרת ללא שינוי.
 • אם חל שינוי אחר בחיוב – הערב רשאי לבטל את הערבות אם השינוי פוגע בזכויותיו.

כדי שערב מוגן יהיה אכן ערב ברגע האמת, יש מספר דברים שהוא חייב לדעת

חוק הערבות קובע מספר חובות של הנושה כלפי ערבים מוגנים, וביניהן החובה ליידע את הערב הפוטנציאלי בטרם החתימה על הערבות, מהו מצבו הנוכחי של החייב העיקרי.

השאלות העיקריות שהנושה מצופה להשיב עליהן בפני הערב הפוטנציאלי הן: 

 • האם החייב מפגר כיום בתשלומים
 • האם ננקטו נגדו הליכי גבייה או נפתח תיק הוצאה לפועל? 
 • מהו גובה החוב הנוכחי של החייב? 
 • האם ישנם ערבים נוספים לחוב? 
 • וכדומה.

בתי המשפט קבעו כי מסירת מידע זה היא חיונית על מנת שהערב יוכל להעריך נכונה את הסיכון, ובמקרים מסוימים אף פטרו ערבים מתשלום בשל הפרת חובת הגילוי של הנושה.

מתי ניתן לממש את הערבות ולגבות חוב בהוצאה לפועל במקרה של ערב מוגן?

נושה רשאי לדרוש מערב מוגן לממש את התחייבותו ולשלם את החוב (מימוש הערבות) רק לאחר שהתקיימו כל התנאים האלה:

 1. הנושה הגיש תביעה כנגד החייב העיקרי בדרישה לתשלום החוב.
 2. ניתן פסק דין לטובת הנושה נגד החייב העיקרי.
 3. הנושה פתח בהליכי הוצאה לפועל לגביית חובו על פי פסק הדין.
 4. הנושה קיבל אישור מראש ההוצאה לפועל כי ננקטו כל ההליכים האפשריים נגד החייב העיקרי, כולל מימוש משכנתא על דירה.

אולם הנושה רשאי לדרוש מהערב המוגן לממש את התחייבותו ולשלם את החוב, גם ללא קיום התנאים הנ"ל, במצבים הבאים:

במצבים אלה הנושה יכול לתבוע את הערב ישירות, ללא צורך בהליכים מול החייב.

מה זה הפטר לערב?

בתי המשפט פטרו במקרים מסוימים ערבים מוגנים מתשלום חובות לבנקים, על אף שהסכימו לשמש כערבים בסכומים ניכרים.

מקרים בהם בית המשפט פטר ערב מוגן מתשלום חוב לבנקים

בשנת 2018 פטר בית המשפט המחוזי ערבים שהסכימו למתן ערבות בסך 300,000 ש"ח למשכנתא, מכיוון שהבנק לא מסר להם מידע חיוני אודות מצבו הכלכלי של הלווה.

במקרה אחר משנת 2016 פטר בית משפט ערבה שהתחייבה לסכום של עד 500,000 ש"ח, שכן גם במקרה זה לא סופק המידע הנדרש על פי חוק כתנאי לחתימת הערבות.

על פי פסיקות אלו, הפרת חובת הגילוי של הבנק כלפי הערב, עשויה להביא לפטור מלא מהחוב.

סיכום

במאמר זה ראינו כי אי מסירת מידע מהותי לערב פוטנציאלי, כגון פיגורים בתשלומים, הליכי גבייה, קיום ערבים נוספים וכדומה – עלולים להצדיק נקיטת הליכים משפטיים כנגד הנושה.

לכן אם חתמתם על ערבות ולא קיבלתם מהנושה את מלוא המידע הרלוונטי לפני החתימה, ייתכן שתהיו זכאים לפטור מתשלום החוב של החייב על פי הערבות.

בכל מקרה, מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בנושא, על מנת לקבוע האם נפגעו זכויותיכם כערבים מוגנים וכיצד ניתן לפטור אתכם מתשלום החוב מכוח הערבות.

לבדיקת האפשרות לפטור מתשלום החוב על פי הערבות – צרו קשר עם משרד עו"ד YLaw כבר היום. 

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
חקירת יכולת בהוצאה לפועל

חקירת יכולת היא חקירה המבוצעת על ידי רשם ההוצאה לפועל, אשר במסגרתה רשם ההוצאה לפועל בודק את יכולתו הכלכלית של החייב ואת מצבו הכלכלי. במסגרת

קרא עוד »
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה
לוגו עורך דין יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.

חייגו עכשיו לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות
077-231-3281